Szerviz

Általános szerződési feltételek

2024.04.26.

 

 

 1. Bevezetés

  1. Az alábbiakban meghatározott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77-81.§ értelmében vett általános szerződési feltételeknek minősülnek és a POLON-ALFA Magyarország Kft. (továbbiakban: Szállító) fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel (továbbiakban: Szerződő fél) szembeni együttműködés szabályait tartalmazza, különösen az ajánlatok, értékesítések, szállítások, garanciák/reklamációk, visszavételek és szavatossági javítások tekintetében.

  2. Jelen ÁSZF-et a Szállító az ajánlatához kapcsolódóan, vagy a Szerződés megkötésére irányuló tárgyalások során adja át az Ügyfeleknek, vagy a Megrendelőkkel kötött szerződés mellékleteként kerül csatolásra. Ezen ÁSZF megfelelő közlésének minősül az Ügyfelek tájékoztatása arról is, hogy az ÁSZF a Szállító honlapján elérhető.

  3. Az Ügyfél részéről a kapott ajánlat elfogadásával, a megrendelésének elfogadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadottnak minősülnek.

  4. Az Ügyfél első szerződésének elfogadása az ÁSZF rendelkezéseinek a későbbi ügyletek során is betartásához való hozzájárulását jelenti. Egyéb külön megállapodás hiányában jelen ÁSZF a Felek között korábban hatályban volt bármilyen megállapodás helyébe lép az 1.3. pont szerint és elfogadásának időpontját követően kötött szerződésekre vonatkozik.

  5. Az egyedi szerződésekben a Szállító eltekinthet jelen ÁSZF egyes rendelkezéseitől. A jelen ÁSZF-től való eltérések csak akkor érvényesek, ha azok a Szállítónak a Polgári Törvénykönyv értelmében ajánlatnak minősülő ajánlatából erednek, vagy kifejezetten elektronikus vagy írásbeli formában rögzítetten kerülnek megfogalmazásra. Az egyedi szerződések és az ÁSZF ütközése esetén minden esetben az egyedi szerződés rendelkezései irányadóak.

  6. Termék alatt a Szállító által előállított dolgok értendők. Az Áruk a Szállító ajánlatának harmadik félnek minősülő gyártó által gyártott kiegészítő elemei. Az Szállító által forgalmazott Termékek és Áruk gyártójára vonatkozó információk az ajánlatban és a műszaki dokumentációban kerülnek feltüntetésre. A Termékek és Áruk a továbbiakban berendezésként kerülnek hivatkozásra.

  7. Vis maior alatt olyan hirtelen és rendkívüli jellegű, a Felek ellenőrzési körén kívül eső eseményt kell érteni, amelyet a Felek a Szerződés megkötésekor nem láthattak előre, és amelyet nem tudtak megakadályozni, különösen: járvány, világjárvány, árvíz, tűzvész, földrengés, egyéb természeti katasztrófa, katonai beavatkozás, terrortámadás, háború, zavargás, sztrájk, hatósági intézkedések.

  8. A Szállító olyan Termékek gyártásával és értékesítésével, valamint olyan Áruk értékesítésével foglalkozik, amelyek a megfelelő kiválasztás és telepítés eredményeként – harmadik személy szakember által - tűzjelző rendszerek elemeivé válnak. A Szállító nem komplett tűzvédelmi rendszereket értékesít, hanem azok összes, különálló minősített elemét.

  9. A Szállító nem foglalkozik az értékesített Berendezések összeszerelésével, telepítésével, karbantartásával, konfigurálásával és üzembehelyezésével, ezen tevékenységek nem képezik a szerződés részét. A Szállító nem vállal felelősséget a Berendezések nem megfelelő összeszereléséből, telepítéséből vagy üzembehelyezéséből eredő károkért, különösen, ha azok az utasítások nem megfelelő betartása, vagy nem a szállító által minősített szakember általi szerelés miatt következnek be.

  10. A leszállított Termékek minőségével kapcsolatos kifogás (reklamáció) vagy a leszállított Berendezések visszaküldése a jelen ÁSZF szerint történik.

 

 1. Ajánlat, árak, szerződéskötés és teljesítés

  1. Az ajánlatokban szereplő végleges árak nettó árak, és a teljes ajánlat elfogadása esetére vonatkoznak. Az ajánlat bármilyen szempontból történő változása új ajánlat elkészítését teheti szükségessé.

  2. Az ajánlat nem minősül értékesítési dokumentumnak, különösen nem ÁFÁ-s számlának.

  3. Az ajánlat érvényességi ideje Termékek esetében az ajánlatnak az Ügyfél részére történő megküldésétől számított 30 nap, Áruk esetében 14 nap.

  4. Az ajánlat, valamint az ajánlat mellékletei a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv bekezdése értelmében a Társaság üzleti titkának minősülő információkat tartalmaznak vagy tartalmazhatnak. Az ajánlatok és mellékleteik tartalma csak az abban megjelölt címzettnek szól, harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele törvénysértő lehet. A Szállító nem járul hozzá, hogy a jelen ÁSZF szerinti, a szerződéskötéssel és megrendeléssel kapcsolatosa dokumentumokat harmadik féllel megossza Megrendelő.

  5. Az szerződés és a megrendelés véglegesítése érdekében további fizetési biztosíték nyújtására lehet szükség, például bankgarancia, váltó formájában.

  6. A Felek eltérő megállapodása hiányában a szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Szállító visszaigazolja az ajánlathoz kapcsolódó megrendelést. Elegendőnek tekinthető, ha a Szállító e-mailben küld visszaigazolást a megrendelésről.
   A megrendelés visszaigazolása a Szállító válasza:
   - Megrendelő megrendelésére vagy
   - az Ügyfél jóváhagyása a Szállító ajánlatára.

  7. A megrendelés visszaigazolása magában foglalja a Felek szerződés tartalmára vonatkozó megállapodásának lényeges részének megerősítését, valamint a jelen ÁSZF tartalmát vagy a jelen ÁSZF-re való hivatkozást.

  8. Amennyiben a Felek állandó üzleti kapcsolatban állnak, a Szállítónak a Megrendelő megrendelésére adott azonnali válaszának elmulasztása nem minősül a Felek szállítási szerződés megkötésének.

  9. Az árfolyamok (NBP-átlagok), a vámok, biztosítási díjak, szállítási díjak összegének, vagy egyéb díjak összegének jelentős (az ajánlat időpontját követő paraméterekhez képest 5%-ot meghaladó) változása, amely a szállítási szerződés megkötése után következett be, és amely a megrendelés teljesítésének költségnövekedését érinti, feljogosítja a Szállítót a szerződés egyoldalú módosítására, amellyel szemben a Megrendelőnek elállási joga van.

  10. Vis maior vagy egyéb, a Szállító szokásos működésén kívül eső körülmény esetén a Szállító jogosult a megrendelés teljesítését felfüggeszteni, amíg a fent említett körülmények meg nem szűnnek.

  11. A megrendelés/szállítás részletszabályai szigorúan a Szállító adásvételi szerződésében, megrendelésében vagy megrendelés-visszaigazolásában kerül meghatározásra. A módosítások és kiegészítő megállapodások a módosított szerződés formájától függően elektronikus vagy írásbeli megerősítést igényelnek. A megrendelésnek a már elfogadott megrendelés után végrehajtott módosítása a módosítással kapcsolatos költségek esetleges többletköltségének felszámítását eredményezi az Ügyfél számára.

  12. A szerződés a Szállító által teljesítettnek tekintendő abban az időpontban, amikor a szerződés tárgyát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja (birtokátruházás), vagy amikor a Szállító raktárából a szerződésben meghatározott helyre és feltételek szerint elszállítják (fuvarozónak történő átadás).

  13. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító felelőssége a szállítással, valamint a Szállító által az Ügyfélnek nyújtott egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos károkért kizárólag a szándékos károkozás miatt bekövetkezett károkra korlátozódik, és nem vonatkozik az elmaradt haszon, a Szállító munkavégzési folyamatainak leállásért, a megrendelések elmaradásáért, a szerződéses veszteségekért és a következményes károkért való felelősségre.

 2. Fizetési feltételek

  1. A fizetési feltételek Ügyfelenként egyedileg kerülnek meghatározásra.

  2. A Szállító a megrendelés teljesítését az Ügyfél általi előrefizetéstől teheti függővé.

  3. A megrendelésnek az Ügyfél általi jelentős módosítása vagy törlése esetén, beleértve a megrendeléshez kapcsolódó Termékek gyártásának előkészítésére vonatkozó megrendelést is, függetlenül a visszatérítési jogtól és a díjazás követelésétől, a Szállító jogosult a kapott előleget visszatartani.

  4. A Megrendelő fizetési képességének vagy hitelképességének jelentős romlása esetén a Szállító jogosult a további teljesítést, vagy a teljesítéshez kapcsolódó előkészületeket előrefizetéshez kötni, vagy további fizetési biztosítékot kérhet.

  5. A Megrendelő nem jogosult a Szállítás teljesítésével kapcsolatos reklamációk vagy egyéb követelések miatt bármilyen fizetést visszatartani.

  6. A Megrendelő által a Szállítóval szembeni követelésekkel szembeni követeléslevonásokhoz a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  7. A Szállító jogosult az Ügyféllel szemben fennálló kölcsönös követeléseket beszámítani, különösen a javítási, szervizutak és szállítási költségekkel kapcsolatos követeléseket, amelyek megfizetésére az Ügyfél köteles.

  8. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító a késedelmes összeg vonatkozásában évi 20% késedelmi kamatot számít fel.

  9. A fizetési határidő 30 napnál hosszabb elmulasztása, az Ügyféllel szembeni csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítása esetén a Szállítónak az Ügyféllel szemben fennálló valamennyi követelése azonnal esedékessé válik.

 3. Szállítás

  1. A felek egyedileg állapodnak meg az ajánlat szerinti szállítás formájában és költségeiben. Amennyiben az ajánlatban nincs erre vonatkozó megállapodás, a Berendezés szállítása a Megrendelő költségére és kockázatára történik. A Berendezésnek a Szállító által a Megrendelő részére történő átadásakor, beleértve a szállítást végző fuvarozót is, minden kockázat, beleértve a véletlen veszteséget vagy a szállítás közbeni sérülést is, teljes mértékben a Megrendelőre száll át. A fentiek vonatkoznak a Berendezésnek az értékesítéshez kapcsolódóan a Megrendelőhöz történő kiszállítására és a Berendezésnek bármilyen okból (szavatosság, jótállás, elállás, kicserélés, stb.) a Szállítóhoz történő visszajuttatására során, kivéve, ha az egyedi szerződésben (ajánlatban, elfogadott megrendelésben) ettől eltérő megállapodás született. A Szállító nem vállal felelősséget a Megrendelővel szemben a szállítás késedelméért, beleértve a fuvarozónak felróható okból bekövetkező késedelmeket is.

  2. A megrendelés fuvarozótól való átvételekor a Megrendelő köteles a fuvarozó jelenlétében ellenőrizni az átvett szállítmányt, hogy megállapítsa, nem sérült-e meg a szállítás során, és hogy az teljes-e.
   Sérülés, a szállítmány (megrendelés) mennyiségében vagy típusában való eltérés esetén az Ügyfél köteles egyidejűleg jegyzőkönyvet felvennie a hibáról, a fuvarozóval együtt.

  3. Amennyiben a szállítás - amelynek költségét a Szállító árazta - az Ügyfél hibájából nem teljesül, az ismételt kézbesítés az Ügyfél költségére történik.

  4. Ha az Ügyfél a megrendelést közvetlenül a Szállítótól veszi át, az Ügyfél köteles a megrendelést az átvételi lehetőségről szóló értesítéstől számított 7 napon belül átvenni. Abban az esetben, ha a megrendelés Ügyfél általi átvétele késik, a Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelés értékének 0,2%-ának megfelelő összegű raktározási költséget számítson fel naponta.

  5. Az előírt előleg vagy az Ügyfél egyéb, a Szállítóval szemben fennálló kötelezettségeinek késedelmes megfizetése a szállítási határidő késedelmét eredményezheti.

  6. A Szállító köteles tájékoztatni a Megrendelőt a vis maiorról vagy egyéb termelési zavarokról vagy olyan körülményekről, amelyek a szállítás és a szerződés teljesítésének a Szállító részéről történő meghosszabbításához vezetnek.

  7. A szerződésben meghatározott szállítási határidők hozzávetőleges szállítási határidők. A szállítási határidő túllépése, amelyről a Megbízót előre tájékoztatják, kizárja a Megbízó minden ezzel kapcsolatos követelését.

 4. Visszáru

  1. A visszaküldéseket a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kell feldolgozni és végrehajtani, különös tekintettel a visszaküldött Berendezés állapotára és a visszaküldési határidőre.

  2. A visszaküldéshez az Ügyfélnek ki kell töltenie a Szállító értékesítési osztályán és weboldalán elérhető visszaküldési űrlapot (visszáru igénylő.pdf), és azt a visszaküldött Berendezéssel együtt az alábbi címre kell visszaküldenie:
   POLON-ALFA Magyarország Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.
   a „VISSZÁRU” felirattal ellátva

  3. A Szállító az 5.10. pontra is figyelemmel azon Termékek visszaküldését fogadja el, amelyek a visszaküldés időpontjában:
   -            rendelkeznek a Termékhez mellékelt eredeti tartozékkészlettel;
   -            eredeti és sértetlen (azaz bontatlan) csomagolásban és ugyanolyan állapotban vannak, mint amikor az Ügyfélnek kiadták őket, vagy
   -            az eredeti csomagolásból kicsomagolva vannak (azaz a Termék vagy az eredeti, de felbontott csomagolásban, vagy az eredeti csomagolás nélkül kerül vissza), és csak olyan, a használatból eredő használati nyomokat viselnek, amelyek a kicsomagolás után a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatból eredtek, de egyéb használati nyomokat nem viselnek. Olyan Termékek visszaküldése esetén, amelyek állapota a fentieken túli használatból eredő kopásra, szennyeződésre, sérülésre stb. utal, a Szállító megtagadja a visszaküldés elfogadását.

  4. A Szállító az 5.10. pontra is figyelemmel azon Áruk visszaküldését fogadja el, amelyek a visszaküldés időpontjában:
   -            az Árukhoz tartozékkészletet mellékelnek,
   -            eredeti és sértetlen (azaz bontatlan) csomagolásban és ugyanolyan állapotban vannak, mint amikor az Ügyfélnek kiadták őket, azaz nem viselik a használat nyomait.

  5. A visszaküldésre az egyes Termékcsoportokra megállapított alábbi határidőkön belül van lehetőség:
   -            A Termékekre a vásárlás időpontjától számított 60 nap, kivéve az időszakos kalibrációra kötelezett Termékeket (gázérzékelők), amelyek esetében a visszaküldési határidő 14 nap;
   -            Áruk esetén a vásárlás időpontjától számított 14 nap.

  6. A berendezések szállítás közbeni sérülésének kockázatát teljes egészében az Ügyfél viseli. Minden szállított Berendezést megfelelően kell csomagolni és védeni a sérülésektől. A Berendezés csomagolásának meg kell felelnie annak méretének, mennyiségének és típusának (megfelelő csomagméret).

  7. Amennyiben a visszaküldött Berendezés megfelel az 5.3 és 5.4 pontban írott feltételeknek, abban az esetben a vételt igazoló bizonylat megfelelő módosítására kerül sor.

  8. Ha megállapítást nyer, hogy a Berendezés nem felel meg a visszaküldés 5.3 és 5.4 pontokban írott feltételeinek, a Berendezést a számlán feltüntetett ügyfél címére kerül visszaküldésre. Ebben az esetben a Szállító a visszaküldés előtt 1 alkalommal megkísérli felvenni a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy tájékoztassa az ellenőrzés eredményéről. A 4.1. szakasznak megfelelően az Ügyfél viseli a szállítási költségeket.

  9. Az Ügyfél külön egyedi megrendelésére készített, nem szabványos berendezések nem téríthetők vissza a szavatossági és jótállási kötelezettségtől eltérő okokból.

  10. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél visszaküldéssel (elállási jog) az 5.9 pont korlátozásán túl kizárólag indokolt esetben élhet, amely indokolást az 5.2 pontban meghatározott űrlapon kell részletesen közölni és bizonyítékokkal alátámasztani. Az elállási jog gyakorlásának jelen pont alapján történő elfogadása a Szállító diszkrecionális jogába tartozik.

 5. Jótállás, szavatosság

  1. A Szállító szavatolja a Termékek helyes működését az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvben, valamint a műszaki és üzemeltetési dokumentációban leírtak szerint.

  2. A Szállító a Termékekre az alábbi szabályok szerint vállal jótállást (az átvétel időpontjától számítva):
   -            5 év a POLON-ALFA Termékekre, hacsak az alábbiakban másként nem jelezzük.
   -            3 év a NOVUS rendszerek esetében,
   -            2 év a VENO, PAVENO rendszerek esetében,
   -            2 év a VENTUM brand Termékei esetében,
   -            2 év a KADE márkájú Termékek esetében,
   -            1 év minden egyéb, jelen pontban fel nem sorolt eszköz esetében.
   -            6 hónap a Szállító által javított tételek esetében.

  3. A jótállás az alábbi feltételek mellett érvényes:
   -            A Termékeket a Termékekhez mellékelt dokumentációban foglaltaknak megfelelően telepítették a Szállító által minősített szakemberrel, használják és üzemeltetik,
   -            a Termékeken nem végeztek szerkezeti változtatásokat és javításokat az Ügyfél által,
   -            a beszerelt Termékeket rendszeresen karbantartják, és ezeket a tevékenységeket dokumentálják,
   -            az igénylő rendelkezik a jótállásra való jogosultságot igazoló vásárlási dokumentummal, és azt ellenőrzésre rendelkezésre bocsátja.

  4. A jótállás kizárólag az eladott Termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki, és nem terjed ki különösen:
   -            mechanikai sérülések,
   -            a normál működés során fogyóeszköznek minősülő anyagok, mint például a Termékekbe beépített nyomtatószalagok, biztosítékok, akkumulátorok.
   -            a jótállási időszak alatt nem bejelentett hibák,
   -            a nem megfelelő tápfeszültség csatlakoztatásából vagy helytelen elektromos szerelésből eredő hibák;
   -            olyan Termékek, amelyekben a plombák vagy egyéb gyári biztonsági elemek megsértése tapasztalható,
   -            a Termékeken külső események, például tűz, árvíz, villámcsapás vagy áramingadozás okozta erős áramütés, árvíz stb. következtében keletkezett károk…,
   -            a mellékeltektől vagy ajánlottaktól eltérő tartozékok és berendezések használata által okozott károk.
   -            A Termékek szennyeződése vagy nem megfelelő tárolása által okozott károk.
   -            A Termékek memóriájában tárolt adatok (például a rendszerkonfiguráció) elvesztése.

  5. A Szállító jótállási kötelezettsége kizárólag a jogszabályban, illetve a 6. pontban meghatározott jogokra terjed ki. Az Ügyfélnek a Termékek hibájával kapcsolatos további igényei, beleértve a kártérítési igényeket is, kizártak.

  6. A Szállító a jótállási jogot saját értékesítési nyilvántartása és a Termékek sorozatszámai alapján ellenőrzi.

  7. A Szállító a gyárban javított Termék vagy Árú visszaérkezés esetén az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja majd az e-mail kiküldésétől számolva 30 napig tárolja. 30. nap letelte után automatikusan kiküldjük az Ügyfélhez tartozó szállítási címre szállítási díj ellenében.

  8. A Szállító a hibás Terméket 30 napon belül vállalja megjavítani, amely időtartamba az esetleges gyárba történő visszaküldés ideje nem számít bele.

  9. Amennyiben a hibás Termék vagy Áru nem javítható, abban az esetben Szállító kicseréli azt megegyező, vagy technikailag egyenértékű berendezéssel.

 6. Reklamációk

  1. A reklamációkat a jelen ÁSZF szerint kell elbírálni és feldolgozni.

  2. A reklamációkkal kapcsolatos ügyintézés a szerviz@polon-alfa.hu e-mail címen történik.

  3. A kézbesített szállítmányokkal kapcsolatos reklamációkat a küldemény átvételét követően azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül be kell jelenteni. A reklamáció benyújtásának időpontja az a nap, amikor a reklamációs nyomtatványt a Szállítónak elküldik, vagy amikor a reklamációt e-mailben a Szállító szervizének megküldik.

  4. A reklamáció benyújtásához a Szállító weboldalán elérhető, erre a célra szolgáló űrlapot (hibabejelento.pdf) szükséges kitöltést követően Termékekkel együtt elküldeni és csatolni hozzá a fuvarozó által aláírt jegyzőkönyvet az átvételkor felismert problémáról (ÁSZF 4.2. pontja) - ha van ilyen -, ha a reklamáció a Termékek hibáira vonatkozik A visszaküldési cím:
   POLON-ALFA Magyarország Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.

  5. A jótállási időn belül a javítás iránti kérelem a Szállító weboldalán elérhető űrlap segítségével történik.

  6. A jótállási időszak alatt a Szállító felajánlhatja, hogy (bizonyos Termékek esetében) csere Termékeket küld az Ügyfélnek a javítás ideje alatt történő használatra, a rendelkezésre állás függvényében. A csereeszközre vonatkozó igény a megfelelő űrlap (javítás idejére kiadott csereeszköz megrendelő.pdf) benyújtásával történik. A fent említett kérelem beérkezését követően a Szállító szervize felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy intézkedjen és ellenőrizze, hogy jogosult-e erre a szolgáltatásra.

  7. A Szállító vállalja, hogy a szabályosan benyújtott panaszokat a reklamáció tárgyát képező Termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül megvizsgálja.

  8. A kifogásolt Termékek ellenőrzésének befejezését követően a Szállító e-mailben vagy javítási jelentés formájában tájékoztatja az Ügyfelet a reklamáció elfogadásáról vagy visszautasításáról.

  9. A reklamáció elfogadása esetén a Szállító kijavíthatja a Termékeket, kicserélheti azt új, hibátlan Termékre, vagy árleszállítást alkalmazhat. A szavatossági igény kezeléséről szállító megfelelő bizonylatot állít ki.

  10. A reklamáció fent leírt módon történő kezelése kizárja a további kártérítés és kártérítés igénylésének lehetőségét.

  11. Ha a panasz alaptalannak bizonyul, a szakértői és panaszeljárás költségei az Ügyfelet terhelik.

  12. Panasz előterjesztése nem mentesíti az Ügyfelet a Szállítónak való határidőre történő fizetési kötelezettség alól.

  13. A Szállító jogosult a reklamáció tárgyát képező, és a reklamáció megoldásától számított 3 hónapon belül a Megrendelő által vissza nem szállított vagy át nem vett Termékeket a Megrendelő költségére elidegeníteni.

  14. A 4.1. szakasznak megfelelően a reklamációs eljárással kapcsolatos postaköltségek az Ügyfelet terhelik.

 7. Jótállás utáni javítás

  1. A Szállító, mint tűzjelző rendszerek és dozimetriai berendezések gyártója, az ellenérték fejében értékesített Termékek jótálláshoz kapcsolódó javításait és jótállást követő javításait végzi.

  2. A szerviz@polon-alfa.hu e-mail címen lehet a Szállítóval a jótállást követő javítások tárgyában kapcsolatba lépni.

  3. A Szállító megtagadhatja a 10 évnél régebben gyártott olyan Termékek utójavítását, amelyek gyártása nem folytatódik, és amelyek cserealkatrészei már nem állnak rendelkezésre. Az egyes, több éve gyártott Termékek jótállási utójavításának lehetőségét a Szállító szervizosztályával kell egyeztetni.

  4. A Termékek javításra történő bejelentését (elküldését) és a szerviz érkezésének behívását a Szállító honlapján található megfelelő űrlapok (hibabejelento.pdf) segítségével kell bejelenteni.

  5. A jótállást követő javítások árait a Szállító szervizárjegyzéke vagy szervizárajánlata tartalmazza. A jótállást követő javítások árai egyedileg meghatározottak.

  6. A 4.1. pontnak megfelelően a javítási eljárással kapcsolatos postaköltségek az Ügyfelet terhelik.

 8. Szellemi tulajdon

  1. Amennyiben a szállítás a Szállító által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján történik, a szerződés során keletkező jogok, különösen a szerzői jogok, iparjogvédelmi jogok, beleértve: szabadalmak, használati mintákhoz, ipari mintákhoz, védjegyekhez fűződő jogok a Szállító tulajdonában maradnak.

  2. A szerződés megkötése előtt vagy után a Megrendelő rendelkezésére bocsátott valamennyi technikai dokumentáció a Szállító kizárólagos tulajdonában marad. Az Ügyfél nem használhatja, nem másolhatja, nem sokszorosíthatja és nem adhatja át azokat harmadik személyeknek a Szállító kifejezett hozzájárulása nélkül.

  3. A Szállító engedélyezi az Ügyfél számára, hogy a Termékeket leíró, közvetlenül a Szállító által biztosított vagy a Szállító weboldalain található anyagokat felhasználja, feltéve, hogy az ÁSZF következő pontjaiban foglalt felhasználási szabályokat betartja.

  4. Az Ügyfél csak olyan jogok, anyagok és védjegyek felhasználására jogosult, amelyekhez a Szállítónak jogai vannak. A Szállítót megillető védjegyek naprakész listája a Szállító weboldalán kerül közzétételre (ÁSZF 1.sz. melléklet).

  5. A Szállító felhatalmazza az Ügyfelet a védjegyek és marketinganyagok (az ÁSZF 10.4. pontjában leírtak) használatára, terjesztésére és közzétételére az alábbi módon és feltételekkel:
   -            Annak jelzésére, hogy a Szállító szerződéses kapcsolatban áll az Ügyféllel,
   -            a Szállító által írásban elfogadott mindenféle reklámanyagon,
   -            a sajtóban, rádióban és egyéb audiovizuális médiumban megjelenő, a Szállító által írásban jóváhagyott reklámkampányokban
   -            a Szállító Termékeinek reklámozása többek között vásárokon, kiállításokon, bemutatókon, képzéseken, weboldalakon és audiovizuális médiumban.
   -            minden reklámhoz és marketinganyaghoz a nyilvános terjesztés vagy közzététel előtt a Szállító írásbeli jóváhagyása szükséges,
   -            a reklám vagy anyag terjesztésére vagy közzétételére vonatkozó engedély megadása előtt a Szállító fenntartja a jogot, hogy a reklám vagy marketinganyag kialakításában változtatásokat eszközöljön, valamint további követelményeket és feltételeket jelöljön meg, amelyekhez a védjegyek használatára vonatkozó engedély kiadását köti.

  6. A Megrendelő nem jogosult:
   -            megváltoztatni a fent említett védjegyek arányait, színeit és elemeit, nem animálhatja, nem torzíthatja és nem módosíthatja más módon azok megjelenését,
   -            megváltoztatni az átadott promóciós anyagok arányait, színeit és elemeit, sem animálni, torzítani vagy más módon módosítani azok megjelenését, kivéve, ha ez más nyelvre történő fordításhoz vagy a Szállító által írásban elfogadott egyéb okokból szükséges,
   -            a Szállító védjegyeit olyan kiadványokban, weboldalakon és egyéb anyagokban megjeleníteni, amelyek tartalma becsmérli a Szállítót vagy annak Termékeit és szolgáltatásait, sérti szellemi tulajdonjogait, vagy egyéb jogait, vagy ellentétes az ország törvényeivel vagy a nemzetközi joggal.

  7. Az a mód, ahogyan az Ügyfél a fent említett jogokat használja, semmiképpen sem tévesztheti meg a Szállító és az Ügyfél közötti kapcsolat jellegét; különösen nem sugallhatja tagi-, ügynöki-, képviseleti- vagy más, nem létező formális üzleti kapcsolat meglétét.

  8. Ez a felhatalmazás nem ad az Ügyfélnek engedélyt olyan védjegyek használatára, amelyekre a Szállítónak jogai vannak.

  9. A Szállító fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklás nélkül, egyoldalúan döntsön a védjegyhasználati jogok visszavonásáról vagy megváltoztatásáról.

  10. Az Ügyfél rendelkezésére bocsátott promóciós anyagok tulajdonosi szerzői jogai a Szállító tulajdonát képezik, és a promóciós anyagok használatának engedélyezése nem jelenti az ezekhez fűződő jogok átruházását az Ügyfélre.

  11. A Szállító fenntartja továbbá a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen az Ügyféllel szemben, aki jelen ÁSZF-ben szabályokkal ellentétesen jár el, és megsérti a Szállító szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait.

 9. A szerződés megszüntetése

  1. Ha a Szállító által nem befolyásolható okok miatt a szállítási költségek jelentősen megnövekednek, a szállítás jelentős késedelmet szenved vagy nem tud teljesíteni, vagy ha a Szállító megállapítja, hogy az Ügyfél pénzügyi helyzete oly módon romlott, hogy az megalapozza annak feltételezését, hogy az Ügyfél nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, a Szállító saját választása szerint részben vagy egészben elállhat a megrendeléstől, vagy az Ügyfél hozzájárulásával a megrendelést módosított feltételekkel teljesítheti. Ebben az esetben a Szállítót nem terhelik negatív jogkövetkezmények az Ügyféllel szemben, különösen kártérítési kötelezettség.

  2. A Szállító a Megrendelő jelentős (30 napot meghaladó) fizetési késedelme esetén elállhat a megrendeléstől.

  3. Ha a Megrendelő a megrendelést a Szállítónak fel nem róható okból mondja fel, a Szállító jogosult a szerződés értékének 10%-ának megfelelő összegű kötbérre és a megrendelés teljesítésének előkészítésével kapcsolatban eddig felmerült költségek megtérítésére.

  4. Vis maior esetén a Szállító felelőssége a szerződés teljes vagy részleges teljesítéséért kizárt.

 10. Záró rendelkezések

  1. Az ÁSZF minden esetben az Ügyfél és a Szállító között létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

  2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar törvények, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.

  3. A felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Szerződő felek bármely, a jelen szerződésből származó, azzal összefüggő, vagy annak megszegéséből származó vita, igény végső elbírálására, bármely jogvita, amely jelen jogügyletből származik, azzal összefügg, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik; a felek alávetik magukat - külön figyelemfelhívó tájékoztatás után - a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott Mintaszabályzat szerint megalakuló és eljáró eseti választottbíróság kizárólagos döntésének. A felek egyetértenek abban, hogy az eseti választottbíróság tagjait a Budapesti Ügyvédi Kamara által vezetett ügyvédi névjegyzékbe bejegyzett ügyvédek közül választják. Az eseti választottbíráskodás alapjául szolgáló – a Budapesti Ügyvédi Kamara internetes honlapján (www.bpugyvedikamara.hu) is közzétett - Mintaszabályzatot a felek megismerték és elfogadták. A választottbírósági eljárás Budapesten folyik, magyar nyelven. Az eljáró választott bírák száma három.

  4. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Budapest, 2024. április 26.

POLON-ALFA Magyarország Kft.

 

1.sz. melléklet

 

Nazwa/Tytuł

Zgłaszający

Name/title

Submitting party

Név/cím

Benyújtó fél

POLON-ALFA

Polon-Alfa S.A.

IGNIS

Polon-Alfa S.A.

IGNIS 1000

Polon-Alfa S.A.

POLON 4000

Polon-Alfa S.A.

POLON 6000

Polon-Alfa S.A.

POLON 3000

Polon-Alfa S.A.

POLON SDG

Polon-Alfa S.A.

POLON UCS

Polon-Alfa S.A.

POLON VENTUM

Polon-Alfa S.A.

POLON STUDIO

Polon-Alfa S.A.

POLON VENO

Polon-Alfa S.A.

POLON DOP

Polon-Alfa S.A.

IGNIS 2500

Polon-Alfa S.A.

POLON-ALFA

Polon-Alfa S.A.

IS VENO (spr. czy przedłużone)

Polon-Alfa S.A.

POLON-ALFA

Polon-Alfa S.A.

IGNIS

Polon-Alfa S.A.

IGNIS 1000

Polon-Alfa S.A.

POLON 4000

Polon-Alfa S.A.

POLON-ALFA

Polon-Alfa S.A.

Polon

Polon-Alfa S.A.

 

 

Szerzői jogok 2021 Polon-Alfa Magyarország Kft   Használati feltételek